Regulamin

CENTRUM REKRUTACYJNE

Regulamin serwisu internetowego CentrumRekrutacyjne.pl

i Polityka Prywatności

 

I. Informacje podstawowe.

 

1.  Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez administratora usług w zakresie szeroko pojętej rekrutacji i usług powiązanych i korzystania z nich przez użytkowników, prawa i obowiązki administratora oraz użytkownika serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.centrumrekrutacyjne.pl.

2.  Administratorem serwisu jest Grupa IK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 50, 30 – 552 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000393120, NIP: 6793070782, REGON: 121868265.

3.  Użytkownikiem serwisu jest każda osoba korzystająca z usług dostępnych w serwisie.

4.  Z chwila rozpoczęcia korzystania z usług użytkownik zawiera z administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.  Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację przez użytkownika niniejszego Regulaminu.

 

 

II.  Status użytkownika, jego prawa i obowiązki.

 

1.  Dostępu do wszystkich bezpłatnych usług użytkownik uzyskuje poprzez procedurę rejestracji.

2.  Rejestracja oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez Grupę IK Sp.z.o.o. na zasadach w regulaminie określonych, w tym dla celów jakie wynikają z zakresu świadczonych przez Grupę IK Sp. z.o.o usług.

3.  Procedura zgłoszenia polega na wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza dostępnego na stronie poprzez podanie swoich prawdziwych danych osobowych,

4.  Procedura zgłoszenia wymaga podania adresu poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego użytkownik chce utrzymywać kontakt z administratorem i za pośrednictwem którego następuje potwierdzenie rejestracji.

5.  Użytkownik wysyłając formularz zgłoszenia po zaakceptowaniu regulaminu, jednocześnie oświadcza, że:

a. podane przez niego dane są kompletne i prawdziwe,

b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d. zapoznał się z regulaminem. 

6.  Administrator tworzy w swojej bazie danych konto użytkownika po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.

7.  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym w szczególności poprzez zaniechanie umieszczania w serwisie treści  sprzecznych z prawem, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, uważanych powszechnie za obraźliwe lub naruszających dobra osobiste innych osób.

8.  Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu.

9.  Użytkownik zobowiązany jest dokonywać bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w serwisie, przestrzegając przy tym obowiązku podawania prawdziwych danych osobowych.

10.Zabronione jest tworzenie kont fikcyjnych użytkowników bądź też kont osób trzecich, w tym także wykorzystywanie w serwisie cudzego wizerunku.

11.Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw osób trzecich, w tym także prawa do prywatności, autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych.

12.Zabronione jest wykorzystywanie umieszczonych w serwisie danych innych użytkowników, zabronione jest również rozsyłanie do użytkowników lub też umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).

 

III.  Prawa i obowiązki administratora.

1.  Administrator zobowiązany jest dbać, przy zachowaniu należytej staranności, o przestrzeganie w serwisie przepisów prawa, niniejszego regulaminu, zasad współżycia społecznego dobrych obyczajów (netykieta).

2.  Administratorowi przysługuje prawo decydowania o zawartości serwisu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści znajdujących się w serwisie, a umieszczonych przez administratora lub użytkowników.

3.  Administrator zobowiązany jest do przyjmowania i rozpatrywania wszystkich zgłoszeń nadużyć, a w przypadku stwierdzenia, iż przedmiot zgłoszenia istotnie stanowi nadużycie – do podjęcia kroków zmierzających do usunięcia nadużycia w granicach uprawnień przewidzianych w niniejszym regulaminie.

4.  Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku gdy użytkownik narusza w ramach swojego korzystania z serwisu z zasad w nim obowiązujących, w tym wynikających z niniejszego regulamin, bądź w inny sposób utrudnia lub zakłóca jego funkcjonowanie. Usunięcie konta stanowi jednocześnie rozwiązanie umowy  świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

5.  Administratorowi przysługuje prawo do blokowania, na czas oznaczony lub nieoznaczony, konta użytkownika w przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów niniejszego Regulaminu. W przypadku zablokowania konta, użytkownik traci możliwość logowania się i wprowadzania jakichkolwiek zmian do swojego konta oraz nie przysługują mu prawa przewidziane w niniejszym regulaminie przez okres blokowania.

6.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników w serwisie, w tym za treści zamieszczonych ofert pracy przez pracodawców.

 

IV.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.  Zakres zgody, o której mowa w pkt 1 obejmuje:

- zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych przez administratora oraz przetwarzaniu dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym także dla celów rekrutacyjnych,

- zgodę na wykorzystywanie wizerunku umieszczonego na koncie użytkownika dla celów świadczenia przez administratora usług,

- zgodę na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim w ramach usługi rekrutacyjnej dostępnej w serwisie, w tym także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez podmioty trzecie na tych samych zasadach co administrator serwisu,

- zgodę na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rejestracji, informacji systemowych, wiadomości od administratora, w tym informacji o charakterze marketingowym oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu.

3.  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

4.   Dane osobowe użytkowników będą przechowywane w serwisie, przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, z uwagi na zakres zgody udzielonej przez użytkownika na mocy niniejszego regulaminu i nie dłuższy niż niezbędny do realizacji usług serwisu internetowego, a następnie zostaną usunięte z systemu.

4. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.

5.  Administrator zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

6.  W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika podmiotowi trzeciemu, podmiot ten staje się administratorem tych danych uprawnionym do ich gromadzenia i przetwarzania na tych samych zasadach co administrator serwisu oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz niniejszym regulaminie.

 

V.  USŁUGI PŁATNE SERWISU.

1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania do serwisu usług płatnych.

2. Korzystanie przez użytkownika z usług płatnych opiera się na zasadzie dobrowolności.

3. Usługa płatna zostaje uruchomiona bez zbędnej zwłoki bezpośrednio po uiszczeniu opłaty przez użytkownika.

4. warunki sprzedaży usług płatnych, w tym postępowanie reklamacyjne odbywa się na warunkach określonych w części VI i w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.  Administrator zobowiązany jest dbać, przy zachowaniu należytej staranności, o nieprzerwane i niezakłócone działanie serwisu;

2.  Administrator ma obowiązek dbać, przy zachowaniu należytej staranności, by świadczone przez niego usługi były najlepszej jakości i świadczyć je z poszanowaniem praw przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

- treść, formę i prawdziwość materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez użytkowników,

- naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw użytkowników lub osób trzecich,

- umieszczone w serwisie informacje i materiały reklamowe dotyczące towarów i usług,

- wykorzystanie i skutki wykorzystania przez użytkowników lub inne osoby, materiałów i informacji znajdujących się na serwisie, w tym także umieszczonych przez pozostałych użytkowników.

- wykorzystanie zgromadzonych danych o użytkownikach w bazie w innych celach niż rekrutacja pracowników, przez użytkowników, którzy uzyskali do niej dostęp,

- jakiekolwiek szkody powstałe na skutek działań użytkowników serwisu bądź osób trzecich sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, bądź przepisami prawa.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w działalności portalu oraz utratę  danych zgromadzonych przez użytkowników spowodowane:

  a. siłą wyższą,

  b. ingerencją w strukturę techniczna serwisu przez użytkowników i osoby trzecie,

  c. problemami technicznymi wynikłymi z przyczyn niezależnych od Administratora,

  d. celowymi działaniami Administratora związanymi z naprawą, rozbudową lub renowacją serwisu.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci Internet jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet.

6. Wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości w działaniu serwisu winny być zgłaszane przez użytkowników w drodze zgłoszenia reklamacyjnego poprzez kontakt z Administratorem udostępniony w serwisie.

7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty wysłania zgłoszenia reklamacyjnego. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia wskazanego terminu w przypadkach szczególnych, jednak po uprzednim poinformowania użytkownika drogą poczty wewnętrznej serwisu, bądź za pośrednictwem maila wysłanego na adres mailowy wskazany przez Użytkownika w danych rejestracyjnych.

 

VII.WYMOGI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1.  Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, skrzynkę poczty elektronicznej oraz przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików cookies.

2.  Korzystanie z usług serwisu w przeważającej większości wymaga korzystania z plików cookies W przypadku braku zgody na instalowanie plików cookies na komputerze użytkownika, użytkownik powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki/ 

3.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z powodu niestosowania się przez użytkownika do warunków technicznych korzystania z serwisu.   
 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Niniejszy Regulamin może być przez administratora w każdej chwili zmieniony.

2.  Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania w serwisie informacji o wprowadzaniu zmian do Regulaminu oraz treści tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego zmiany. Informacja powyższa przekazywana będzie użytkownikowi za pośrednictwem serwisu przy pierwszym po wprowadzeniu zmian logowaniu się użytkownika, który zobowiązany będzie do oświadczenia czy akceptuje wprowadzone zmiany czy nie.

3.  Zmiany Regulaminu obowiązują każdego użytkownika od momentu ich akceptacji przez niego.

4.  Brak akceptacji zmian Regulaminu oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i pociąga za sobą usunięcie konta użytkownika.

5.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w serwisie.


 

Regulamin Payu :
Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

CENTRUM REKRUTACYJNE

  • Kontakt dla prasy:
  • redakcja@centrumrekrutacyjne.pl
  • Dział reklamy:
  • reklama@centrumrekrutacyjne.pl
  • tel: 503 102 711, 503 102 697

ZOBACZ TAKŻE

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij